LUČKE KAPETANIJE BAR I KOTOR


Lučke vlasti, vlasti luke na ovim područjima javljaju se još od Edikta Marije Terezije 1774. godine, gdje organizacija pomorske službe dobija formu koja se i do dana danas nije mnogo promijenila.

U Crnoj Gori aktivno rade Lučke Kapetanije u Baru i Kotoru.

Saznaj više

O nama


Lučke vlasti, vlasti luke na ovim područjima javljaju se još od Edikta Marije Terezije 1774. godine, gdje organizacija pomorske službe dobija formu koja se i do dana danas nije mnogo promijenila. Do kraja Prvog svjetskog rata, za ovo područje glavna lučka kapetanija je bila u Meljinama. Poslije Prvog svjetskog rata formira se Uprava pomorstva pri ministarstvu saobraćaja. Do 1933. godine, Lučka kapetanija Kotor je imala status Lučke kapetanije II reda, a od 1933. godine u okviru Pomorskog okruga Kotor, Lučka kapetanija Kotor je dobila status Kapetanije I reda.

Poslije Drugog svjetskog rata osnovana je pri ministarstvu saobraćaja 1945. godine, Glavna uprava pomorstva sa četiri odjeljenja: Opšte, Pravno, Tehničko i Odjeljenje za pomorsku politiku, a radi što uspješnijeg upravljanja ovim poslovima u Splitu je osnovana Uprava pomorstva pod upravom i nadzorom Glavne uprave pomorstva u Beogradu, kao njen istureni organ na terenu. Uprava pomorstva je imala nautičko, pravno tehničko, i ostala još neka druga odjeljenja, a Glavna uprava pomorstva bila je ovlašćena da po potrebi osniva u zemlji Lučka poglavarstva, Lučke kapetanije i Lučka zastupništva koja su tom prilikom i osnivana. Godine 1946. osnovano je Ministarstvo pomorstva FNRJ u čiju nadležnost su prešli iz Ministarstva saobraćaja odnosno njegove Glavne uprave pomorstva, svi poslovi pomorstva. Prilikom ove reorganizacije formirano je i 14 Lučkih kapetanija i određen broj ispostava među kojima i Lučka kapetanija Kotor. Donošenjem odluke o predaji preduzeća na upravljanje radnicima i decentralizacija koja je usIijediIa u privredi 1950. i 1951. godine, službenim listom FNRJ od 01.01.1952. godine, osnivaju se Uprave pomorskih oblasti: sjevernog Jadrana na Rijeci, srednjeg Jadrana u Splitu i južnog Jadrana u Kotoru. Uprava pomorske oblasti južnog Jadrana, prestaje sa radom 01.04.1963. godine, kada stupa je na snagu nova organizacija Lučke službe u Crnoj Gori, prema kome su na mjesto ranije tri kapetanije osnovane samo dvije kapetanije u Kotoru i Baru.

Ova organizacija i raspored Lučkih kapetanija i njihovih ispostava traje i do dananjih dana.

Novosti


Pročitajte više

Sve novosti

Kontakt


Za sve potrebne informacije možete se obratiti Lučkim kapetanijama Bar i Kotor. Ispod su istaknute kontakt informaicje.

Benovo bb, 85330, Kotor

Obala 13 jula 18. 85000, Bar

Lučki kapetaniBruno Brkanović

Lučki kapetan kapetanije Bar: Predrag Ratković

Rođen 04.10.1969. u Baru
Završio Pomorski fakultet u Kotoru (Spec.App.)
Posjeduje Prvi sertifikat iz Engleskog jezika (Univerzitet Kembridž)

1993-2004 Oficir palube na Zodiac Maritime Agencies, MSC i Trans Europa Shipping Lines Kapetan duge plovidbe
2004-2008 Načelnik odjeljenja traganja i spasavanja na moru u UPS
2008-2017 Načelnik odjeljenja zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata u UPS

Kontakt tačka u CG za Evropsku agenciju za pomorsku sigurnost (EMSA) iz Lisabona
Kontakt tačka u CG za UNEP/MAP/REMPEC sa Malte
Posjeduje sertifikat za ISM/ISPS Auditora (Ministarstvo saobraćaja i pomorstva CG)
Posjeduje sertifikat za VTMIS/VTS Supervizora (Transport Malta)
Posjeduje sertifikat za IMSAS Auditora (IMO)
Posjeduje sertifikat za upravljanje incidentnim situacijama (USCG)

Lučka ispostava Budva - Slovenska obala
Branch Harbor Office Budva - Slovenian coast
Telefon: +382 33 451 227, +382 69 290 257

Lučka ispostava Virpazar - Virpazar
Branch Harbor Office Virpazar - Virpazar
Telefon: +382 32 304 312, +382 69 681 504

Lučka ispostava Ulcinj - Pristan
Branch Harbor Office Ulcinj - Pristan
Telefon: +382 30 421 780, +382 69 290 258

Detaljnije